Pravna lica

Potrebna dokumentacija za pravna lica

Za procjenu boniteta su Vam potrebna sledeća dokumenta:

 • Ponuda dilera
 • Ispunjen zahtjev za odobrenje finansijskog lizinga
 • Potvrda o prosječnom stanju na računima kod poslovnih banaka i potvrda o broju dana u blokadi računa u poslednjih šest mjeseci
 • Fotokopija Bilansa uspjeha na dan 31.12. za poslednje dvije godine i poslednji periodični obračun
 • Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje dvije godine i poslednji periodični obračun
 • Fotokopija Dodatnog računovodstvenog izveštaja-Aneksa na dan 31.12. za poslednje dvije godine i poslednji periodični obračun
 • Ovjerena kopija originala Izvoda iz sudskog registra sa svim promjenama i svim prilozima ne starijim od 15 dana
 • Fotokopija Izvoda iz registra Republičkog zavoda za statistiku o razvrstavanju preduzeća po djelatnostima
 • Fotokopija Akta o osnivanju preduzeća 
 • Fotokopija Statuta preduzeća
 • Fotokopija OP obrazca lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća i direktora
 • PIB broj
 • Fotokopija lične karte i pasoša direktora preduzeća

Svu potrebnu dokumentaciju možete da pronađete u meniju O nama/Potrebna dokumentacija