Rečnik

Amortizacija

alokacija troškova nabave materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom.

Anuitet

ili rata leasinga, otplaćuje se postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni deo duga i pripadajuće kamate. Deo duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospeću dug bude u potpunosti isplaćen.

Avansi

unapred plaćeni iznosi koje kupac plaća dobavljaču za kupovinu osnovnih sredstava,materijala ili robe.