Na osnovu člana 46, stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), Statuta Društva Porsche Leasing doo, kao i na osnovu Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog korona virusa na finansijski sistem Centralne Banke Crne Gore O br. 0101-2279/2020 od dana 17.03.2020. godine (u daljem tekstu: "Odluka CBCG") Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora u ime privrednog društva Porsche Leasing doo, sa sjedištem u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita 67 (u daljem tekstu i kao: "Društvo") dana 25.03.2020. godine objavljuje sledeće:

 

OBAVJEŠTENJE O PRAVU NA MORATORIJUM

PORSCHE LEASING DOO u skladu sa Odlukom CBCG pruža mogućnost svim svojim korisnicima usluge finansijskog lizinga (fizička lica, preduzetnici i pravna lica) da zastanu sa plaćanjima svih obaveza (glavnice, zatezne kamate, kao i svih drugih naknada iz ugovora o lizingu) na period od 90 dana (ili po zahtjevu Primaoca lizinga i na kraći period od 90 dana, odnosno na 30 ili 60 dana).

Ponuda se smatra dostavljenom svim korisnicima danom objave (25.03.2020.) na internet strani društva www.porscheleasing.me.

Ukoliko Primalac lizinga želi da iskoristi pravo na moratorijum, dužan je da elektronskim putem dostavi Društvu obavještenje da prihvata moratorijum, odnosno izuzetno i pisanim putem na adresu sjedišta Društva ako nije u mogućnosti da to učini elektronskim putem.

Obavještenje o prihvatanju moratorijuma treba da sadrži sledeće podatke o Primaocu lizinga:

Fizička lica

  • Ime i Prezime
  • JMBG
  • Broj ugovora

Pravna lica i preduzetnici

  • Naziv firme
  • PIB
  • Broj ugovora 

Obavještenje o prihvatanju moratorijuma treba poslati na jedan od navedenih načina:

Nakon prijema Obavještenja od strane Primaoca lizinga Društvo će u roku od 5 dana obezbijediti sprovođenje moratorijuma.

Za vrijeme sprovođenja moratorijuma, Društvo neće obračunavati zateznu kamatu na dospjela, a neplaćena potraživanja, neće pokretati postupke izvršenja, odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje sa ciljem naplate potraživanja.

Za primaoce lizinga kojima se uvede moratorijum na otplatu naknade lizinga rok otplate se produžava za isti period koliko traje i moratorijum na plaćanje, bez sačinjavanja posebnog aneksa.

Primalac lizinga je obavezan da poslodavca ili drugo lice (npr. poslovnu banku za plaćanje sa trajnim nalogom) koji vrši plaćanje obaveza po osnovu ugovora o lizingu u njegovo ime obavijesti da obustavi isplate tokom trajanja moratorijuma.

Više informacija o praktičnoj primjeni odluke o moratorijumu pogledajte u reprezentativnom primjeru ili pronađite pojašnjenje na web stranici Centralne banke Crne Gore: https://www.cbcg.me/me/javnost-rada/aktuelno/saopstenja/saopstenje-za-javnost-u-vezi-sa-nacinom-primjene-privremene-obustave-placanja-obaveza-po-osnovu-kredita-moratorijuma?id=1698

 

Reprezentativni primjer za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) iz ugovora o finansijskom lizingu

  • Reprezentativni primjer izrađen na bazi moratorijuma od tri mjeseca. Primalac lizinga može zahtijevati moratorijum i u kraćem periodu (jedan ili dva mjeseca) i u bilo kome momentu tokom važenja odluke CBCG, s tim da moratorijum u tom slučaju ne može trajati nakon prestanka važenja te odluke.
  • Trajanje ugovora o lizingu se produžava za izabrani period trajanja moratorijuma (90, 60 ili 30 dana).
  • Tokom zastoja u otplati obaveze Davalac lizinga će vršiti obračun ugovorene kamate na ostatak glavnice i obračunati iznos će srazmjerno pripisati preostalim ratama lizing naknade do isteka ugovora i to nakon isteka perioda zastoja, u skladu sa instrukcijama Centralne banke Crne Gore, uslijed čega će se rate lizing naknade (mjesečni anuiteti) povećati za određeni iznos nakon isteka moratorijuma (vrijednost pod brojem 3).
  • Davalac lizinga neće vršiti obračun drugih troškova u vezi sa korišćenjem moratorijuma.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)me