Na osnovu člana 46, stav 5 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 6/2002 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 80/2008, 40/2010 - dr. zakon, 36/2011 i 40/2011 - dr. zakon), Statuta Društva Porsche Leasing doo, kao i na osnovu Odluke o privremenim mjerama za smanjenje negativnih poslijedica uticaja epidemije koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti Centralne Banke Crne Gore (u daljem tekstu: "Odluka CBCG") Izvršni direktor i Zamjenik izvršnog direktora u ime privrednog društva Porsche Leasing doo, sa sjedištem u Podgorici, ul. Josipa Broza Tita 67 (u daljem tekstu i kao: "Društvo") dana 01.06.2020. godine objavljuje sledeće:

 

OBAVJEŠTENJE O MOGUĆNOSTI PRODUŽENJA MORATORIJUMA

Moratorijum - produženje

Porsche Leasing doo pruža mogućnost svim svojim korisnicima usluga finansijskog lizinga da podnesu zahtjev za odobravanje moratorijuma pod uslovima utvrdjenim u tacki 4 nove Odluke o privremenim mjerama za smanjenje nagativnih posledica uticaja epidemije novog korona virusa na finansijski sistem nakom ublažavanja mjera za zaštitu stanovništava od zaraznih bolesti.

Na osnovu člana 44 stav 2 tač. 3 i 10 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list CG", br. 40/10, 46/10, 06/13 i 70/17), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj 19. maja 2020. godine, donio je

ODLUKU

o privremenim mjerama za smanjenje negativnih posljedica uticaja epidemije novog koronavirusa na finansijski sistem nakon ublažavanja mjera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U periodu važenja ove odluke, korisnicima kredita na čije je finansijsko stanje negativno uticala epidemija novog koronavirusa, može se odobriti moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana.

Moratorijum iz stava 1 ove tačke obuhvata privremenu obustavu svih plaćanja obaveza po osnovu kredita (glavnica, kamata, zatezna kamata, naknada i dr.).

Moratorijum iz stava 1 ove tačke može se odobriti korisnicima kredita koji na dan 31.12.2019. godine nijesu imali kašnjenje u otplati kredita duže od 90 dana, čiji kredit na taj dan nije bio klasifikovan kao nekvalitetan i kojima kredit za koji se traži moratorijum nije restrukturiran u 2020. godini.

Korisnici kredita, koji su se do dana stupanja na snagu ove odluke prijavili za korišćenje prava na moratorijum u skladu sa tačkom 2 Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih uticaja novog koronavirusa na finansijski sistem ("Službeni list CG", br. 19/20, 28/20 i 42/20), imaju pravo da koriste taj moratorijum do isteka njegovog trajanja, nakon čega imaju pravo da podnesu zahtjev za odobravanje moratorijuma pod uslovima utvrđenim u tački 4 ove odluke. 

Napomena: Primalac lizinga dužan je da dostavi dokumentaciju koja dokazuje pogoršano finansijsko stanje. 

Za razliku od prethodne Odluke o privremenim mjerama koja je propisivala obavezu da na zahtjev korisnika kredita odobrimo korišćenje moratorijuma u periodu do 90 dana, novom Odlukom je definisano da možemo odobriti moratorijum na otplatu kredita u trajanju do 90 dana. Navedeno znači da nijesmo u obavezi da ponudimo moratorijum korisnicima kredita, čak i ukoliko korisnici kredita ispunjavaju uslove propisane novom Odlukom. 

 

Reprezentativni primjer za zastoj u otplati obaveze (moratorijum) iz ugovora o finansijskom lizingu

  • Reprezentativni primjer izrađen na bazi moratorijuma od tri mjeseca.
  • Trajanje ugovora o lizingu se produžava za izabrani period trajanja moratorijuma (90, 60 ili 30 dana).
  • Tokom zastoja u otplati obaveze Davalac lizinga će vršiti obračun ugovorene kamate na ostatak glavnice i obračunati iznos će srazmjerno pripisati preostalim ratama lizing naknade do isteka ugovora i to nakon isteka perioda zastoja, u skladu sa instrukcijama Centralne banke Crne Gore, uslijed čega će se rate lizing naknade (mjesečni anuiteti) povećati za određeni iznos nakon isteka moratorijuma (vrijednost pod brojem 3).
  • Davalac lizinga neće vršiti obračun drugih troškova u vezi sa korišćenjem moratorijuma.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, kontaktirajte nas: info(kwfat)porscheleasing(kwfdot)me