Pravna lica

Zašto je finansijski lizing dobar izbor za pravna lica?

Finansijski lizing je moderan način finansiranja i omogućava svojim korisnicima da po završetku perioda lizinga, otplatom posljednje lizing rate, postanu vlasnici vozila.

Ovaj vid finansiranja je najbolji za pravna lica koja nabavljaju dostavna vozila u cilju obavljanja sopstvene delatnosti. U ovom slučaju imaju povraćaj PDV-a.

 

Potrebna dokumentacija za odobrenje finansijskog lizinga za pravna lica:

 • Ponuda dobavljača - potpisana i pečatirana

 •  Informativna ponuda za lizing - potpisana i pečatirana kao prihvaćena

 • Zahtjev za odobrenje leasinga (obrazac Porsche Leasing-a ) - u cjelosti čitko ispunjen

 • Potvrdu iz poslovnih banaka o prometu i prosječnom stanju na računima - u posljednih šest mjeseci - formu zahtjeva ćete naći na drugoj strani uputstva

 • Potvrdu iz centralne banke Crne Gore o broju dana u blokadi - formu zahtjeva ćete naći na trećoj strani uputstva. Uplatiti taksu od 5 EUR na žiro račun CBCG : 907-92001-82, Svrha uplate: Taksa po tarifnom stavu 5.4. U pozivu na broj navesti PIB firme. Zahtjev zajedno sa uplatnicom predati na arhivi CBCG u ul. Svetog Petra Cetinjskog br. 6 u Podgorici. Informacije o vremenu izdavanja potvrde možete dobiti na 020 403 105

 • Fotokopiju validnog kartona deponovanih potpisa poslovne banke - Kopiju depo kartona treba biti ovjeren pečatom i potpisom kao potvrda da je isti i dalje validan na dan predaje dokumentacije

 • Bilanse stanja i uspjeha na dan 31.12. za posljednje dvije godine, iskopirati i dostaviti (moraju biti potpisani i pečatirani)

 • Izvod iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata - ne stariji od 7 dana

 •  Kopiju izvoda iz registra Republičkog Zavoda za Statistiku o razvrstavanju preduzeća

 •  Akt/odluku o osnivanju preduzeća - Iskopirati

 •  Statut preduzeća - kopija

 •  OP obrazac (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) - Sva lica da ispune u cjelosti i da se potpisan OP obrazac ovjeri kod Notara

 •  Rješenje o PIB broju i rješenje o registraciji za PDV - Iskopirati

 •  Ličnu kartu i pasoš direktora i svih vlasnika preduzeća - Iskopirati

 •  Vlasničku strukturu - ukoliko je više vlasnika ili neko pravno lice vlasnik (kako bi se mogao utvrditi stvarni krajnji vlasnik)

 • Izvod iz CDA - ukoliko je pravno lice registrovano kao akcionarsko društvo