Uopšteno

Gdje se nalazi Porsche Leasing d.o.o.?

Porsche Leasing d.o.o se nalazi u u. Josipa Broza Tita 67, a kancelarija sektora prodaje u ul. Josipa Broza Tita 29, u Rokšped Auto Centru.

Zašto se Porsche Leasing orijentiše na finansiranje vozila unutar VW grupe?

Zato što Porsche Leasing djeluje kao finansijska podrška uvozniku vozila unutar VW grupe, za pospješivanje prodaje vozila: VW, Audi,  Seat i Weltauto polovnih vozila kao i MAN kamiona.

Lizing

Šta podrazumijeva finansijski lizing?

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumijeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac.On predstavlja moderan način finansiranja i namijenjen je prvenstveno strankama koje po isteku ugovora žele da postanu vlasnici vozila nakon ugovorenog period ili otkupe vozilo ( u slucaju Lizing Plus). Ovaj vid lizinga je takođe pogodan i za firme koje vozilo žele amortizirati u poslovnim knjigama, s obzirom da se vozilo evidentira kao finansijska imovina Primaoca lizinga.

Koja je razlika između finansiranja putem lizinga u odnosu na kredit?

Za razliku od kredita, putem finansijskog lizinga se finansira konkretan predmet, koji postaje vlasništvo primaoca lizinga tek nakon otplate posljednje rate. Kod ugovora o finansiranju putem kredita pravni i ekonomski vlasnik vozila je korisnik kredita.

Koja je razlika između finansijskog lizinga i zakupa?

Osnovna razlika između finansijskog lizinga i zakupa je u tome što finansijski lizing predstavlja finansiranje kupovine ( primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga otplatom posljednje lizing rate), dok je zakup zamišljen kao korišćenje predmeta zakupa. Kod zakupa vozilo se daje na korišćenje, što je veoma slično popularnom rent-a-car-u. Po završetku perioda zakupa ne dolazi do promjene vlasništva, već se vozilo vraća zakupodavcu, što najviše odgovara firmama koje mijenjaju vozni park.

Šta sve može biti predmet finansiranja i gdje se predmet lizinga može odabrati?

Porsche Leasing finansira putnička i privredna vozila brendova Volkswagen, Audi, Seat , Weltauto polovna vozila, kao i MAN kamiona. Predmet lizinga se može odabrati u salonima naših ovlašćenih Volkswagen, Audi, Seat, Weltauto polovna vozila i MAN kamiona.

Koji je minimlani rok za sklapanje ugovora o finansijskom lizingu?

Minimalni rok na koje se može sklopiti ugovor o finansijskom lizingu je dvije godine

Koji je maksimalni period lizinga?

Period finansiranja zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja), iznosa finansiranja i predmeta lizinga. Najduži period finansiranja je 5 godina.

Od čega zavisi brzina realizacije finansijskog lizinga?

Brzina realizacije finansijskog lizinga zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje lizinga. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije finansijskog lizinga potrebno je 24 sata.

Koje je minimalno učešće?

Kod finansijskog lizinga, minimalna  visina učešća kod fizičkih lica 20% od bruto cijene vozila. Visina učešća kod pravnih lica određuje se prema proceni boniteta same firme/preduzeća i kreće se u intervalu od min . 20%.

Ima li ograničenja kod visine rate?

U finansijskom lizingu, lizing rata kod fizičkih lica ne smije biti veća od 50 % ukupnih redovnih prihoda tog lica sa uračunatim llizing/kreditnim obavezama koje klijent već ima (postojeći krediti, lizing, kreditne kartice). Ograničenje u visini rate kod pravnih lica se određuje u zavisnosti od boniteta klijenta. 

Da li su rate za plaćanje lizinga fiksne ili promenjive?

Finansijski lizing na zahtjev klijenta može biti sa fiksnom ili varijabilnom kamatnom stopom.

Koji su instrumenti obezbjeđenja predmeta lizinga?

Tokom trajanja ugovora o lizingu kompanija zadržava pravo svojine nad predmetom što predstavlja glavni istrument obezbjeđenja. Uz svaki ugovor o lizingu potpisuju se i 3/8 mjenice ) u zavisnosti da li je fizičko ili pravno lice korisnik lizinga i da li ima jemca po ugovoru  i specijalno punomoćje što predstavlja dodatne instrumente obezbjeđenja. 

Da li je potreban žirant?

Za sve klijente se vrši se procjena bonitata i u zavisnosti od obima finansiranja kao i od predmeta finansiranja potražuje se i ova garancija.

Šta je zahtjev za finansiranje?

Zahtjev za finansiranje je formular u koji klijent unosi svoje podatke (ukoliko je fizičko lice) ili podatke firme (ukoliko je pravno lice).

Da li se odobrava finansiranje firmama koje posluju godinu dana ili manje?

Odobrava se, ali u tom slučaju firma mora imati jemca, tj. drugu firmu koja kvalitetno posluje duže od dvije godine.

Da li je relevantna klijentova prijavljena plata ili ona koju stvarno prima?

Za procjenu boniteta kod fizičkih lica mjerodavna je prijavljena plata na koju se plaćaju doprinosi. 

Koje je vrijeme potrebno za odobrenje aranžmana?

U zavisnosti od boniteta klijenta odlučuje o odobrenju lizinga/zakupa. Prosječno vreme za odobrenje (ukoliko je dokumentacija koju je dostavio klijent kompletna) je 24h, dok je za cjelokupnu obradu podataka neophodno 24 - 48h. 

Da li stranci mogu biti Primaoci lizinga?

Ne, jer lizing u Crnoj Gori se odnosi samo na državljane Republike Crne Gore.

Da li i pod kojim uslovima penzioner može da ostvari lizing za kupovinu automobila?

Penzioneri mogu ostvariti pravo na lizing vozila u slučaju da sve svoje obaveze prema Ugovoru o lizingu/zakupu ispune prije navršene 70 godina . Ovi ugovori se najčešće realizuju uz obezbjeđenje kreditno sposobnog žiranta.

Da li je kasko osiguranje neophodno?

Da, kasko osiguranje je obavezno! Kasko osiguranje je veoma bitan element lizinga. Kasko osiguranje garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu. 

Koja je procedura u slučaju krađe vozila?

S obzirom da su lizing kuće vlasnici Predmeta lizinga sve dok primalac lizinga ne otplati posljednju ratu, u cilju obezbjeđenja svaki Predmet lizinga mora biti kasko osiguran.U slučaju krađe, osiguranje isplaćuje premiju davaocu lizinga, jer polisa glasi na lizing kompaniju, tj. Davaoca lizinga.

Šta se dešava u slučaju totalne štete?

U slučaju totalne štete pravi se zapisnik, policija vrši uviđaj, šteta se prijavljuje osiguravajućoj kući, koja onda vrši obračun štete i tu obračunatu štetu uplaćuje Davaocu lizinga (tj.lizing kući). Davalac lizinga onda pravi konačni obračun i isplaćuje razliku klijentu tj. Primaocu lizinga.

Ko registruje automobil?

Korisnik lizinga dobija ovlašćenje za registraciju vozila od strane davaoca lizinga (lizing kuće) i na osnovu toga može da registruje vozilo u mjestu svog sjedišta ili prebivališta. 

Da li je moguće prijevremeno otplatiti predmet lizinga u finansijskom lizingu?

Korisnik lizinga može prijevremeno otplatiti predmet lizinga uz naplatu definisanih troskova prijevremenog prekida.

Šta se dešava u slučaju kad primalac lizinga nije u stanju da plaća naknadu?

Davalac lizinga ima pravo da izvrši povraćaj predmeta lizinga uz pomoć suda, ali u skladu s ubrzanom procedurom utvrđenom Zakonom o lizingu. Primalac lizinga nema pravo na povraćaj ranije uplaćenih rata po osnovu ugovora o lizingu, jer je predmet lizinga korišćen i primalac lizinga je stekao dobit na osnovu korišćenja navedenog predmeta.

Kako se na kraju lizinga prenosi vlasništvo predmeta lizinga na primaoca lizinga?

Nakon plaćanja posljednje rate i provjere da li su izmirene sve obaveze (npr. kasko) po konkretnom ugovoru, lizing društvo izdaje  potvrdu o isplati svih obaveza i Ugovor o pravu prenosa svojine.

Da li može da se preuzme ugovor o finansijskom lizingu?

Ugovor o finansijskom lizingu može da se preuzme jedino pod istim uslovima koje je imao prethodni primalac lizinga.

Zakup

Šta je zakup?

Zakup je aranžman u kome Zakupodavac daje Zakupcu na upotrebu vozilo, a Zakupac se obavezuje da će za to plaćati određenu nadoknadu (zakupninu). Ugovorom se ne predviđa otkup i osnovna smisao je korišćenje predmeta zakupa, a ne vlasništvo nad njim. Zakup pruža mogućnost Zakupcu da po isteku ugovora vozilo vrati ili obnovi ugovor za novo, modernije vozilo. 

Ko sve može da zakluči ugovor o zakupu?

Ugovor o zakupu mogu da zaključe fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Ko je vlasnik predmeta zakupa?

Za vrijeme trajanja ugovora o zakupu, predmet ugovora je vlasništvo kuće koja je odobrila zakup (Porsche Leasing). Po isteku ugovora nema prenosa vlasništva na zakupca. Predmet zakupa može se prodati trećem licu, kojeg odredi zakupac.

Koje su prednosti zakupa?
 • Korišćenje vozila, a ne sticanja vlasništva (za razliku od finansijskog lizinga).
 • Optimalno korišćenje za preduzetnike sa poreskog aspekta.
 • Zakup je za bilans neutralni model finansiranja, koji ne povećava zaduženost preduzeća i nudi prednost sa stanovišta likvidnosti
 • Zakup smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući da su rate poreski priznat trošak
 • Predmet zakupa se vodi u knjigama kuće koja je odobrila zakup kao osnovno sredstvo
 • Zakupnine se otplaćuju mjesečno iz prihoda koji preduzeće ostvaruje korišćenjem predmeta zakupa
 • Zakupnine su fiksne i služe kao osnovica za jasnu i preciznu kalkulaciju troškova perioda, što je jako važno za preduzeće
Koje su prednosti za klijente ukoliko odluče da vozilo uzmu u zakup?
 • vozilo se ne prikazuje kao imovina u knjigama
 • troškovi zakupa vozila se obračunavaju kao materijalni troškovi
 • troškovi se lako planiraju jer zakup predstavlja stabilnu strukturu troškova u obliku mjesečnih rata - zakupnina izraženih u EUR
 • minimalno angažovanje vlastitog kapitala
 • nepostojanje dugoročnih obaveza - odgovornost za vozilo samo u periodu predviđenim ugovorom o zakupu
 • po isteku ugovora vozilo se možete kupiti (kupuje se preko dilera ,a ne od kuće koja je odobrila zakup), zamijeniti za novo ili se vratiti bez ikakve obaveze
 • procedura odobrenja zakupa je  jednostavna i kratka
 • prilagodljivost ponude
 • Zakupodavac i Zakupac mogu da ugovore i usluge održavanja, servisiranja i zamjene djelova tzv. Fleet management.
Da li je kasko osiguranje neophodno?

Da, kasko osiguranje je obavezno! Kasko osiguranje je veoma bitan element zakupa. Kasko osiguranje garantuje nadoknadu štete u slučaju štetnog događaja tokom trajanja ugovora o lizingu. 

Šta sve može biti predmet zakupa i gde se predmet zakupa može odabrati?

Porsche Leasing odobrava zakup za putnička i privredna vozila brendova Volkswagen, Audi i Seat. Predmet zakupa se može odabrati u salonima naših ovlašćenih Volkswagen, Audi i Seat dilera.

Koji je minimlani rok za sklapanje ugovora o zakupu?

Minimalni rok na koje se može sklopiti ugovor o zakupu je jedna godina. 

Koji je maksimalni period zakupa?

Period zakupa zavisi od boniteta klijenta (sposobnosti plaćanja) i predmeta zakupa. Najduži period finansiranja je 4 godine.

Od čega zavisi brzina realizacije zakupa?

Brzina realizacije zakupa zavisi prvenstveno od toga da li je klijent dostavio kompletnu dokumentaciju potrebnu za dobijanje zakupa. Od trenutka kompletiranja potrebne dokumentacije do realizacije zakupa potrebno je 24 sata.

Kako klijent plaća zakupnine?

Zakupnine se plaćaju na osnovu ispostavljenog poziva za plaćanje mjesečne zakupnine koji se klijentu dostavlja na adresu. Zakupnine se plaćaju do 15. u mjesecu u skladu sa planom plaćanja. 

Kako ide procedura prebacivanja ugovora u zakupu sa jednog zakupca na drugog?

Nema prebacivanja ugovora. Ugovor se raskida (uz penale za raskid) sa postojećim Zakupcem i sklapa se novi Ugovor o zakupu sa novim Zakupcem. 

Da li je bolje dati veći ili manji depozit?

Visina depozita utiče na visinu mjesečne zakupnine. Ukoliko Zakupac želi nižu zakupninu, depozit treba da bude veći i obrnuto, ukoliko želi veću zakupninu depozit treba da bude manji. 

Da li je bolji duži ili kraći period zakupa?

Dužina perioda finansiranja utiče na visinu mesečnih rata/zakupnina. Ukoliko Zakupac želi nižu zakupninu period zakupa treba da bude duži, i obrnuto, ukoliko želi veću zakupninu period zakupa treba da bude kraći.

Kada vozilo može da se vrati i kada je najbolje vratiti vozilo uzeto u zakup?

Vozilo za koje je sklopljen ugovor o zakupu najbolje je vratiti po isteku perioda zakupa, onako kako je definisano Ugovorom. Zakupac može da vozilo vrati i prije isteka zakup perioda uz nadoknadu od 6 mjesečnih zakupnina i troškova prekida .

Šta de dešava sa depozitom prilikom vraćanja vozila?

Ukoliko Zakupac vozilo vrati Zakupodavcu pre isteka zakup perioda, depozit se umanjuje za iznos koji se dobija kao razlika između knjigovodstvene i procijenjene tržišne vrijednosti, 6 mjesečnih zakupnina i troškova prekida . 

Šta se dešava sa depozitom ukoliko se vozilo vrati na kraju zakup perioda?

Depozit se vraća u celosti u slučaju da su ispoštovane sve stavke definisane u ugovoru o zakupu (kilometraža i opšte stanje vozila)

Da li može da se preuzme ugovor o zakupu?

Ne može! Raskida se Ugovor sa starim zakupcem (uz penale za raskid) i pravi se novi Ugovor sa novim Zakupcem. Zakup je sličan rentiranju. 

Da li sa novim Zakupcem može da se napravi ugovor pod istim uslovima kao i sa starim?

Ne (jer se mijenja osnovna vrijednost vozila - ona je manja).

Da li Zakupac može direktno da kupi vozilo od Zakupodavca?

Ne! Po isteku Ugovora o zakupu, ukoliko Zakupac želi da kupi vozilo, to ne može da uradi preko Zakupodavca. Vozilo isključivo može da se kupi od trećeg lica (npr. Diler). 

Ko registruje automobil?

Kod zakupa, automobil registruje vlasnik vozila tj. Porsche Leasing u Podgorici.

Na koje tablice se registruje auto?

Kod zakupa vozilo registruje u mjestu prebivališta vlasnika vozila tj Porsche Leasing, a to je Podgorica.

Osiguranje

Da li je prilikom uzimanja vozila na lizing ili zakup kasko osiguranje obavezno i kod kojih osiguravajućih kuća sa može uplatiti?

Kasko osiguranje je obavezno za sve vrijeme trajanja ugovora o finansijskom lizingu i ugovora o zakupu. Kasko polisa za predmet lizinga/zakupa može se zaključiti sa jednom od sljedećih osiguravajućih kuća: Uniqa Osiguranje, Generali Osiguranje, Lovcen Osiguranje i Sava Osiguranje. Kasko osiguranje se može platiti odjednom ili na rate. Kasko polisa je uslov za preuzimanje predmeta lizinga/zakupa.

Kako postupiti prilikom nastanka djelimične štete?

O nastalom štetnom događaju (djelimična šteta) nad predmetom lizinga (zakupa) treba obavijestiti osiguravajuću kuću kod koje je urađena kasko polisa i Porsche Leasing.

Policijski zapisnik ili ne?

Policijski zapisnik je poželjan, ali nije obavezan prilikom nastanka manjih šteta, ogrebotina i sl. Policijski zapisnik je obavezan ukoliko je nastala šteta prouzrokovana od strane trećeg lica u prometu.

Učešće u šteti?

Učešće u šteti ugovara klijent prilikom ugovaranja kasko polise, time se definiše obaveza klijenta u svakom nastalom štetnom događaju.

Npr. Učešće 5% znači da ukoliko je šteta na vozilu procenjena na 500 eur, Osiguranje snosi obavezu u iznosu od 475 eur, a klijent 25 eur. U Opštim Uslovima Poslovanja osiguravajuće kuće se mogu dobiti detaljnije informacije.

Kako postupiti prilikom krađe predmeta lizinga/zakupa?

Po konstatovnju štetnog događaja - krađe, obavezno se šteta prijavljuje MUP-u gdje se dobija potvrda o prijavljenoj krađi. Ova potvrda se dostavlja osiguravajućoj kući kod koje je potpisana kasko polisa i Porsche Leasing-u .

Od strane Porsche Leasing-a se nakon toga dobijaju sve potrebne informacije vezano za dalja postupanja.

Gde popraviti nastalu štetu na vozilu?

Klijent je obavezan da sve vidove popravki, servisa, pregleda i sl. vrši isključivo u ovlašćenim servisima iz razloga što u drugim slučajevim klijent gubi pravo na garanciju za kupljeno vozilo.

Da li se učešće vraća ako se ukrade vozilo kod finansijskog lizinga?

U slučaju krađe vozila datog na finansijski lizing, Primaocu lizinga se ne vraća učešće.

Ima li Primalac lizinga pravo na bilo kakvo finansijsko obeštećenje kod nastanka krađe ili totalne štete?

Primalac lizinga ima pravo na povraćaj sredstava u iznosu razlike između uplate osiguranja i ostatka duga koji ima kog lizing kuće. 

Šta se desava sa depozitom kada nastane totalna šteta ili krađa predmeta zakupa?

Depozit se u vraća Zakupcu posle naplate stete od Osiguranja, osim u slučaju kada se iz sume osiguranja ne mogu pokriti potraživanja Porsche Leasing-a. 

Kasko polise?

U okviru svake kasko polise definisani su pojmovi djelimične štete, totalne štete i krađe i utaje. Ovi štetni događaji su u svakom obliku kasko polise pokriveni. Klijent mora u zavisnosti od djelatnosti (ukoliko je u pitanju Rent  A Car), da izvrši doplatu u kasko polisi za tu djelatnost kao i doplatu za utaju!