Potrebna dokumentacija za odobrenje zakupa za pravna lica

Za procjenu boniteta su Vam potrebna sljedeća dokumenta:

 • Ponuda dobavljača - potpisana i pečatirana
 • Informativna ponuda za zakup vozila - potpisana i pečatirana kao prihvaćena
 • Zahtjev za odobrenje zakupa vozila (obrazac Porsche Leasing-a ) - u cjelosti čitko ispunjen
 • Specijalno punomoćje (obrazac Porsche Leasing-a ) - izvršni direktora da potpiše, pečatira i ovjeri kod Notara, u Sudu ili Opstini
 • Potvrdu iz poslovnih banaka o prometu i prosječnom stanju na računima - u posljednih šest mjeseci - formu zahtjeva ćete naći na drugoj strani uputstva
 • Potvrdu iz centralne banke Crne Gore o broju dana u blokadi - formu zahtjeva ćete naći na trećoj strani uputstva. Uplatiti taksu od 5 EUR na žiro račun CBCG : 907-92001-82 , Svrha uplate: Taksa po tarifnom stavu 5.4. U pozivu na broj navesti PIB firme. Zahtjev zajedno sa uplatnicom predati na arhivi CBCG u ul. Svetog Petra Cetinjskog br. 6 u Podgorici. Informacije o vremenu izdavanja potvrde možete dobiti na 020 403 105
 • Fotokopiju validnog kartona deponovanih potpisa poslovne banke - Kopiju depo kartona treba biti ovjeren pečatom i potpisom kao potvrda da je isti i dalje validan na dan predaje dokumentacije
 • Bilanse stanja i uspjeha na dan 31.12. za posljednje dvije godine, iskopirati i dostaviti (moraju biti potpisani i pečatirani)
 • Izvod iz Centralnog Registra Privrednih Subjekata - ne stariji od 7 dana
 • Kopiju izvoda iz registra Republičkog Zavoda za Statistiku o razvrstavanju preduzeća
 • Akt/odluku o osnivanju preduzeća - Iskopirati
 • Statut preduzeća - kopija
 • OP obrazac (ovjereni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) - Sva lica da ispune u cjelosti i da se potpisan OP obrazac ovjeri kod Notara
 • Rješenje o PIB broju i rješenje o registraciji za PDV - Iskopirati
 • Ličnu kartu i pasoš direktora i svih vlasnika preduzeća - Iskopirati
 • Vlasničku strukturu - ukoliko je više vlasnika ili neko pravno lice vlasnik (kako bi se mogao utvrditi stvarni krajnji vlasnik)
 • Izvod iz CDA - ukoliko je pravno lice registrovano kao akcionarsko društvo