• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Amortizacija

Alokacija troškova nabave materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine preduzeća, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom.

Anuitet

Ili rata leasinga, otplaćuje se postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni dio duga i pripadajuće kamate. Dio duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen.

Avansi

Unaprijed plaćeni iznosi koje kupac plaća dobavljaču za kupovinu osnovnih sredstava,materijala ili robe.

Bilans stanja

Pregled imovine(sredstava preduzeća) na određeni dan i to prema obliku(aktiva) i prema izvorima finansiranja(pasiva)

Bilans uspjeha

Pregled poslovanja preduzeća za određeni period,a sadrži prilive vrijednosti u preduzeće (prihodi) i odlive vrijednosti iz preduzeća (rashode)

Bonitet

Predstavlja set pozitivnih karakteristika preduzeća i drugih pravnih lica.Bonitet inkorporira likvidnost,solventnost,kreditnu sposobnost,tržišni položaj,rentabilnost i sl. Procjena boniteta klijenta je odlučujuća kod prihvatanja ili odbijanja zahtjeva za lizing.

Bruto cijena vozila

Cijena vozila sa carinom i PDV-om.

Davalac lizinga

Lizing kompanija koja korisniku lizinga daje ovlašćenja da predmet lizinga (npr.vozilo) koristi na ugovoreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu zadržavajući pri tome vlasništvo nad predmetom lizinga.

Dodatna oprema

Dodatna oprema označava opremu koja nije ugrađena u osnovni model vozila, a moguće ju je posebno naručiti i fabrički se potom ugrađuje u vozilo, npr. klima, koža i sl.

Jemstvo

Predstavlja preuzimanje obaveze drugog fizičkog ili pravnog lica za slučaj da ugovorna strana ne ispuni obavezu.

Kamatna stopa

Procentualno izražena naknada koju dužnik plaća povjeriocu za vrijeme korišćenja kredita.

Lizing ili najam ( engl. Lease)

Ugovor o najmu ili zakupu imovine u kome najmodavac (zakupodavac) daje najmoprimaocu (zakupcu) pravo korišćenja imovine u određenom vremenskom razdoblju u zamjenu za periodična plaćanja zakupnine.

Mjenica (engl. Bill of exchange)

Obligaciono pravna hartija o vrijednosti koju mogu izdavati fizička i pravna lica. Mjenica daje imaocu pravo da od lica označenih na njoj zahtjeva isplatu novčanog iznosa naznačenog u mjenici.

Nabavna vrijednost vozila

Nabavna vrijednost vozila ili cijena vozila je novčani iznos koji Porsche leasing plaća trgovcu vozilima

Porez na dodatu vrijednost ( value added tax )

Oblik svefaznog poreza na promet. Bazira se na na poreskoj osnovici koju predstavlja razlika između nabavne i prodajne cijene proizvoda u oporezivoj fazi ciklusa.

Pravno lice (engl. Legal person)

Skup fizičkih lica organizovanih radi obavljanja neke djelatnosti,a za obavljanje te djelatnosti postoji imovina odvojena od imovine fizičkih lica.

Preduzetnik

Fizičko lice koje obavlja privrednu djelatnost u cilju sticanja dobiti. Za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Primalac lizinga

Može biti pravno lice ili preduzetnik, koje na ugovoreno vrijeme i uz ugovorenu naknadu uzima predmet lizinga na korišćenje od davaoca lizinga.

Prvo plaćanje

Prvo plaćanje označava iznos (novčani) koji stranka (kupac) plaća prije preuzimanja vozila. Sastoji se od učešća,mjesečne rate, troškova obrade ugovora,troškova upisa u lizing registar.

Totalna šteta

Totalna šteta računa se kada je osigurani predmet - vozilo, uništen u potpunosti ili uništen toliko da popravak nije moguć ili nije isplativ.

Trajanje ugovora

Trajanje ugovora označava vremenski rok finansiranja vozila uglavnom izražen u mjesecima.