Bilans stanja

Pregled imovine(sredstava preduzeća) na određeni dan i to prema obliku(aktiva) i prema izvorima finansiranja(pasiva)

zurück zum Finanzlexikon