Kamatna stopa

Procentualno izražena naknada koju dužnik plaća povjeriocu za vrijeme korišćenja kredita.

zurück zum Finanzlexikon