Lizing ili najam ( engl. Lease)

Ugovor o najmu ili zakupu imovine u kome najmodavac (zakupodavac) daje najmoprimaocu (zakupcu) pravo korišćenja imovine u određenom vremenskom razdoblju u zamjenu za periodična plaćanja zakupnine.

zurück zum Finanzlexikon