Mjenica (engl. Bill of exchange)

Obligaciono pravna hartija o vrijednosti koju mogu izdavati fizička i pravna lica. Mjenica daje imaocu pravo da od lica označenih na njoj zahtjeva isplatu novčanog iznosa naznačenog u mjenici.

zurück zum Finanzlexikon